Cefnogaeth maeth

Pa gymorth byddaf yn ei gael fel gofalydd maeth?

Fel gofalydd maeth i Gaerffili, fyddwch chi byth ar eich pen eich hun a byddwn yn eich cefnogi mewn unrhyw ffordd bosibl. Rydym i gyd yn gweithio gyda’n gilydd fel rhan o dîm mawr.

Cymorth unigol – byddwch yn cael gweithiwr cymdeithasol maethu penodol i chi a fydd yn eich cefnogi ym mhob agwedd ar faethu.

Cymorth i’r plentyn – bydd gan unrhyw blentyn fydd yn cael ei leoli gyda chi ei weithiwr cymdeithasol ei hun.

Cymorth gan ofalyddion eraill – unwaith y byddwch yn derbyn cymeradwyaeth, byddwch yn cael mentor. Bydd eich mentor yn ofalydd maeth profiadol a fydd ar gael i chi am y chwe mis cyntaf. Mae nifer yn gwneud ffrindiau newydd drwy faethu ac mae rhwydwaith cymorth mawr wrth law i chi. Mae gweithgareddau cymdeithasol i ofalyddion a’u teuluoedd hefyd yn cael eu trefnu, fel teithiau i’r pantomeim, parciau thema ac maen nhw’n cynnal parti Nadolig hefyd.

Grwpiau datblygu – caiff grwpiau eu cynnal 4 gwaith y flwyddyn. Caiff pob gofalydd gyfle i fynd i un math o grwp. Mae’n gyfle i ofalydd ddysgu mwy am faethu a’r darlun ehangach o safbwynt plant sy’n derbyn gofal. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwrdd â nifer fawr o ofalyddion eraill sy’n byw yn eich ardal er mwyn rhannu gwybodaeth a syniadau.

Cymorth ariannol – caiff lwfans ei dalu i ofalyddion maeth er mwyn talu am gostau’r plentyn sy’n derbyn gofal ac mae ffi yn cael ei thalu i’r gofalydd. Mae’r ffi yn ddibynnol ar brofiad.

Cymorth y tu allan i oriau – mae cymorth dros y ffôn ar gael gan y tîm maethu rhwng 6pm a 10pm bob nos, gan gynnwys penwythnosau, gwyliau banc a hyd yn oed Diwrnod Nadolig. Mae tîm argyfwng hefyd ar ddyletswydd yn rhoi cymorth dros y ffôn pan fydd y swyddfa ar gau.

Cymorth amlasiantaethol – mae’r cyngor hefyd yn gallu cynnig cyngor arbenigol i chi a’r plant ar faterion yn ymwneud ag iechyd, addysg a rheoli ymddygiad.

Cylchlythyr – mae gofalyddion maeth yn cynhyrchu cylchlythyr gyda’r wybodaeth berthnasol ddiweddaraf i bawb.

Y Rhwydwaith Maethu – unwaith byddwch yn derbyn cymeradwyaeth byddwch yn aelod o’r Rhwydwaith Maethu, sydd hefyd wrth law i gynnig cyngor a chymorth i chi.

Tudalennau gwe i ofalyddion maeth – mae cyfres o dudalennau gwe penodol ar gyfer gofalyddion maeth wedi cael eu creu ac maen nhw’n cynnig llawer o wybodaeth ddefnyddiol yn ogystal â ffurflenni ar-lein i wneud cais am offer ac i archebu cyrsiau hyfforddi.

Find out more...

Cyrsiau hyfforddi

Fel gofalyddion maeth mae amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi ar gael i chi.

Gwybod mwy >

Ffurflenni a dogfennau canllaw

Ffurflenni a chanllawiau i’ch helpu yn eich rôl bob dydd fel gofalydd maeth.

Gwybod mwy >

Cysylltiadau defnyddiol

Rhifau ffôn defnyddiol ar gyfer gofalyddion maeth.

Gweler y rhestr >

Plant sy’n aros am leoliadau

Mae llawer o blant gennym sydd angen lleoliadau maethu drwy’r amser. Mae mwyafrif y plant sydd angen teuluoedd dros ddeg oed ac felly rydym yn blaenoriaethu ymholiadau gan bobl a all ofalu am blant hŷn ar hyn o bryd. Dyma enghreifftiau o’r mathau o blant sy’n aros i’r teulu iawn ofalu amdanynt ar hyn o bryd.

Gwybod mwy >