Darpar Berson Cysylltiedig (yn cael asesiad)

Diffinnir Person Cysylltiedig fel unigolyn sy’n berthynas, ffrind neu berson arall sy’n gysylltiedig â’r plentyn. Ar yr adeg y gwneir y lleoliad dros dro, bydd yr Awdurdod Lleol yn darparu cymorth ariannol ar gyfradd gyfredol y Credyd Treth Plant/Budd-dal Plant.

Mae rheoliad 26 (yn dilyn gwiriadau addasrwydd) yn caniatáu i’r awdurdod lleol leoli plentyn gyda pherson cysylltiedig cyn i asesiad y person cysylltiedig gael ei gwblhau.

Tra bod eich Asesiad Person Cysylltiedig yn parhau, byddwch yn derbyn y taliadau isod nes bod eich Asesiad yn symud ymlaen i’r panel neu eich bod wedi cael Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig yn y llys.

Cyfradd gyfredol y Credyd Treth Plant ynghyd â’r Budd-dal Plant – as at 01.04.20 Cyfanswm:
£54.72 ynghyd â phlentyn 1af – £21.15 £85.87
£54.72 ynghyd â’r 2il blentyn a’r plentyn dilynol – £14.00 £68.27

Personau Cysylltiedig Cymeradwy

Os cewch eich cymeradwyo, yna byddwch wedi’ch cofrestru gyda Chaerffili fel Gofalydd sy’n Berthynas a byddwch yn derbyn yr Isafswm Lwfans Cenedlaethol y cytunwyd arno yn genedlaethol gan Lywodraeth Cymru. Mae’r taliad hwn i’w ddefnyddio tuag at ofal a chymorth ar gyfer unrhyw blentyn mewn lleoliad. Mae’r lwfans hwn yn amrywio yn ôl oedran y plentyn.

Band oedran: Lwfans Cenedlaethol:
0 – 4 £194
5 – 10 £177
11 – 15 £177
16+ £220

Taliadau ychwanegol

Gallech fod â hawl i Lwfans Dillad Cychwynnol pan fydd y plentyn yn cael ei leoli gyntaf os nad yw wedi derbyn hwn gyda gofalydd arall o’r blaen.

Os yw plentyn yn cael ei roi mewn gofal maeth am y tro cyntaf ac nad oes ganddo ddillad digonol, gallwch ofyn am daliad lwfans dillad untro i brynu’r dillad sylfaenol y bydd eu hangen ar y plentyn.

Band oedran: Lwfans Dillad:
0 – 11 £130
11+ £200

Lwfans Pen-blwydd a Nadolig

Bydd gennych hawl i gael lwfans pen-blwydd a lwfans Nadolig.

Telir lwfans pen-blwydd werth £100.00 yn ychwanegol at eich lwfans wythnosol cyn dyddiad geni’r plentyn/pobl ifanc yn awtomatig.

Telir lwfans Nadolig werth £200.00 ddiwedd mis Tachwedd yn flynyddol; mewn amgylchiadau lle mae plentyn yn derbyn gofal ar ôl diwedd mis Tachwedd, bydd angen i’r gweithiwr lleoliad teulu gyflwyno cais am daliad.

DS: Os bydd y lleoliad yn dod i ben a’ch bod wedi derbyn yr arian uchod, y disgwyliad fydd y bydd y taliad hwn yn cael ei ad-dalu neu ei symud gyda’r plentyn yn y ddau achos.