Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig - Darpariaeth Graidd i Ofalyddion

Special Guardian and young personMae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ymrwymo i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu cynorthwyo i gyflawni eu potensial llawn. Rydym yn gwybod bod canlyniadau i blant yn fwy cadarnhaol pan fyddant yn derbyn gofal yn eu rhwydweithiau teuluol. Nid oes angen i blant Dderbyn Gofal ac nid oes angen i ofalyddion teulu fod yn Ofalyddion Maeth er mwyn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt oddi wrth y Gwasanaethau Plant.

Mae Caerffili wedi ymrwymo i ddarparu’r un lefelau o gymorth, gan gynnwys cymorth ariannol, i aelodau’r teulu sy’n dewis bod yn Warcheidwaid Arbennig. Buddion o gael Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig yw nad yw’r plentyn yn Derbyn Gofal ac mae gan Ofalyddion gyfrifoldeb rhiant i wneud penderfyniadau arferol am y plentyn o ddydd i ddydd.

O ran cymorth ariannol, rydym yn cefnogi Gwarcheidwaid Arbennig i wneud ceisiadau am yr holl fuddion perthnasol i blentyn neu blant dan eu gofal ac yna rydym yn gwneud taliad ychwanegol i ychwanegu at y buddion hynny hyd at lefel yr Isafswm Lwfans Cenedlaethol sy’n berthnasol i’w hoedran.

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Caerffili yn cynnig cymorth i bobl sy’n byw yn ardal Caerffili sydd naill ai’n gofalu am blentyn ar hyn o bryd neu sydd â diddordeb mewn gofalu am blentyn o dan Orchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig.

Bydd gwasanaeth y gorchymyn gwarcheidiaeth arbennig yn cynnwys:

Gweithiwr dynodedig

Gall y Gwarcheidwad Arbennig cael mynediad at weithiwr cymdeithasol/gweithiwr cymorth a fydd yn cynnig cefnogaeth a chyngor ymarferol ac emosiynol. Gellir cynnal galwadau ffôn rheolaidd a/neu ymweliadau cartref a chynigir cefnogaeth i’r gwarcheidwad arbennig i fynychu cyfarfodydd gan gynnwys mynediad at eiriolaeth.

Grwpiau cymorth / Cymorth mentora cymheiriaid

Gall y Gwarcheidwad Arbennig gael mynediad at grŵp cymorth Gwarcheidiaeth arbennig a chymorth cymheiriaid gan Warcheidwaid Arbennig eraill.

Cymorth ariannol

Gall Gwarcheidwaid Arbennig wneud cais am gymorth ariannol. Bydd asesiad ariannol yn cael ei gwblhau gan y Tîm Sicrhau’r Incwm Mwyaf Posibl a fydd yn ystyried yr hawl i fudd-daliadau y gall y Gwarcheidwaid Arbennig eu derbyn. Bydd y Gwarcheidwad Arbennig yn derbyn lwfans atodol sy’n sicrhau bod cyfanswm y taliad wythnosol a dderbynnir yn gyfwerth â’r Isafswm Lwfansau Cenedlaethol ar gyfer Gofalyddion Maeth sy’n gymesur ag oedran y plentyn/person ifanc.

Rhaglenni rhianta

Gall y Gwarcheidwad Arbennig gael mynediad at raglenni rhianta sy’n cael eu rhedeg gan yr Awdurdod Lleol, gan gynnwys cael mynediad at gymorth trwy gynlluniau Teuluoedd yn Gyntaf.

Gwaith uniongyrchol gyda’r gwarcheidwad arbennig

Gwaith ar amrywiaeth o destunau, gan gynnwys effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, ymlyniad, strategaethau rhianta therapiwtig, rheoli ymddygiad ac ati.

Gwaith uniongyrchol gyda’r plentyn/person ifanc

Gellir gwneud gwaith uniongyrchol sy’n addas i oedran y plentyn ar amrywiaeth o destunau, gan gynnwys dymuniadau a theimladau, rheoli emosiynau a gwaith stori bywyd ac ati gyda phlentyn/person ifanc sy’n destun i’r Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig.

Gwaith uniongyrchol gyda phlant/pobl ifanc eraill yn yr aelwyd

Gellir gwneud gwaith uniongyrchol gyda phlant neu bobl ifanc eraill sydd yn yr aelwyd.

Cysylltu â’r teulu biolegol/cefnogaeth cyfryngu

Gellir cynnig cyfryngu i’r teulu e.e. er mwyn cynorthwyo cysylltu â’r teulu biolegol.

Mynediad at gefnogaeth seicolegol

Gall y teulu gael mynediad at Seicolegydd Plant am ymgynghoriad, cyngor a chefnogaeth.

Cefnogaeth gydag achosion llys

Cymorth a chyngor i’r Gwarcheidwad Arbennig os oes unrhyw geisiadau gan y rhieni biolegol.

Cyfeirio at asiantaethau eraill

Gall hyn gynnwys Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, Cymorth Tai, gwasanaethau Cyngor ar Fudd-daliadau ac ati fel sy’n briodol.

Cymorth gydag addysg

Cysylltu gydag ysgolion os yw’r plentyn/person ifanc yn profi anawsterau o fewn addysg.

Hawl i wasanaethau gadael gofal

Bydd unrhyw berson ifanc sydd angen gwasanaethau gadael gofal yn cael ei gefnogi yn ôl yr angen i gael mynediad at y gwasanaethau hyn pan fyddant yn troi yn un ar bymtheg oed.