O’r 1 Mehefin 2020 – ffioedd maethu wythnosol a lwfansau fesul plentyn.

Band oedran: Lwfans Cenedlaethol: Ffi Sengl: Cyfanswm:
0 – 4 £194 £125 £319
5 – 10 £177 £161 £338
11 – 15 £177 £181 £358
16+ £220 £181 £401

Hawl Gwyliau heb Blentyn/Plant

Mae gennych yr hawl i gael ‘egwyl’ y cytunwyd arno am bythefnos yn ystod y flwyddyn ariannol sy’n rhedeg o fis Ebrill hyd at fis Mawrth. Yn ystod yr amser hwn, byddwch yn derbyn un taliad o’r ffi gofalydd maeth sy’n cyfateb i’r plentyn hynaf yn eich gofal ar adeg yr egwyl.  Bydd yr holl daliadau eraill yn stopio yn ystod yr amser hwn.

Ni fydd gofalyddion sy’n dymuno cymryd ‘cyfnod o seibiant’ yn ychwanegol at y pythefnos yn derbyn ffi am y cyfnod hwnnw. Dylid trafod trefniadau gyda’ch gweithiwr cyswllt cyn gwneud trefniadau er mwyn trefnu/cynllunio i’r plant gael eu cynorthwyo gan deulu yn y lle cyntaf neu gael eu cynorthwyo drwy gael seibiant.

Hawl Gwyliau gyda Phlant

Yn ogystal, ac i sicrhau bod plant yn cael y profiadau gorau, rydym yn eich annog i’w gwneud yn rhan o’ch cynlluniau. Felly os ewch â’ch plentyn/plant maeth gyda chi ar wyliau, byddwch yn derbyn eich taliad arferol gyda ffi wyliau ychwanegol ar gyfer pob plentyn (dyma’r elfen ffioedd). Mae’r lwfans hwn am uchafswm o bythefnos y flwyddyn.

Gwneir taliadau 2-4 wythnos ar ôl i’r Tîm Maethu gael y cais gwyliau. Gofynnir i ofalyddion ddarparu tystiolaeth o’u gwyliau i ategu’r hawliad ar adeg eu cais.

Ar gyfer y gofalyddion hynny a fydd yn mynd ar deithiau undydd fel i Legoland/parciau thema, bydd hyn yn cael ei drafod gyda’ch Gweithiwr Cyswllt Maethu a bydd angen tystiolaeth o hyn. (Nid yw’r rhain yn cynnwys gweithgareddau bob dydd a ddarperir i chi fel rhan o’ch lwfansau cynnal a chadw).

Bydd taliadau disgresiwn ar gyfer plant sy’n symud o un gofalydd i’r llall ac ystyrir rhoi lwfans gwyliau ychwanegol i’r gofalydd newydd os byddant hefyd yn mynd â’r plentyn/plant ar wyliau sydd wedi’u drefnu’n barod. Ni thelir y taliad hwn yn awtomatig a bydd rhaid i ofalyddion wneud cais am hyn yn flynyddol.

Lwfans Pen-blwydd a Nadolig

Bydd gennych hawl i gael lwfans pen-blwydd a lwfans Nadolig.

Telir lwfans pen-blwydd werth £100.00 yn ychwanegol at eich lwfans wythnosol cyn dyddiad geni’r plentyn/pobl ifanc yn awtomatig.

Telir lwfans Nadolig werth £200.00 ddiwedd mis Tachwedd yn flynyddol; mewn amgylchiadau lle mae plentyn yn derbyn gofal ar ôl diwedd mis Tachwedd, bydd angen i’r gweithiwr lleoliad teulu gyflwyno cais am daliad.

DS: Os bydd y lleoliad yn dod i ben a’ch bod wedi derbyn yr arian uchod, y disgwyliad fydd y bydd y taliad hwn yn cael ei ad-dalu neu ei symud gyda’r plentyn yn y ddau achos.

Lwfans Milltiredd

Fel gofalwr maeth, gallwch hawlio am filltiroedd ychwanegol ar gyfer unrhyw deithiau sy’n mynd dros deithio bob dydd arferol am y plentyn ac am deithiau mewn perthynas â’ch rôl fel gofalydd maeth.

Lleoliadau Mam a’i Phlentyn

Yn ogystal â’r lleoliadau cyffredinol, mae lleoliadau arbenigol Mam a Phlentyn yn parhau. Telir y taliadau hyn ar gyfradd y plentyn, gan gynnwys y ffi gydag ychwanegu lwfans 16 + am y rhiant.

Taliadau Cadw

Os nad oes gennych unrhyw leoliadau ond rydych ar gael, byddwch yn derbyn ffi gadw ar y gyfradd uchaf a gawsoch am leoliad y plentyn blaenorol.

Lwfans dillad cychwynnol

Os yw plentyn yn cael ei roi am y tro cyntaf i ofal maeth ac nad oes ganddo ddillad digonol, gallwch ofyn am daliad lwfans dillad cychwynnol.

Ni thelir y lwfans dillad cychwynnol mewn sefyllfaoedd lle mae plentyn yn symud o leoliad tymor byr i leoliad hirdymor neu os yw plentyn yn symud o ganlyniad i chwalfa yn y lleoliad.

Band oedran: Lwfans dillad:
0 – 11 £130
11+ £200

Dylai’r holl anghenion dillad eraill, gan gynnwys gwisgoedd ysgol, gael eu diwallu o’r lwfansau a delir bob pythefnos.

Bydd eich gweithiwr lleoliad teulu yn gofyn ar hap am dystiolaeth o’r arian a wariwyd ar ddillad i blant mewn lleoliad bob chwarter.

Gofal Dydd

Gellir darparu gofal dydd mewn amgylchiadau lle nad oes rhwydweithiau cymorth ar gael ar gyfer hyfforddiant neu mewn sefyllfaoedd lle mae angen cymorth i gynnal lleoliad. Ni ellir talu am ofal dydd mewn amgylchiadau lle mae gan eich plentyn wyliau ysgol/diwrnodau HMS wedi’u cynllunio’n barod.

Cymelldaliad (recriwtio)

Os ydych chi’n argymell dod yn ofalydd maeth i Gaerffili i’ch teulu/ffrindiau, cewch daliad untro o £250 ar ôl i’r gofalydd cymeradwy dderbyn ei leoliad cyntaf.