Sharon Richards

Mae Gofalyddion Maeth ar draws Sir Caerffili wedi ymuno i rannu eu straeon mewn ymdrech i recriwtio rhagor o ofalyddion maeth yr awdurdod lleol.

“Dechreuais faethu 7 mlynedd yn ôl pan roedd fy mab Shay yn 9 oed. Roeddwn i’n fam sengl yn byw mewn tŷ rhent 2 ystafell wely ac nid oedd gen i drwydded yrru, dyna pryd ystyriais faethu am y tro cyntaf. Roeddwn i’n gweithio mewn 3 swydd er mwyn i mi allu cynilo ar gyfer blaendal am dŷ mwy. Felly os ydw i’n onest, roeddwn i’n teimlo bod llawer o rwystrau i ddod yn Ofalydd Maeth. Felly am gyfnod roeddwn i’n meddwl ei fod y tu hwnt i’m cyrraedd.

Roedd yn gweithio yn ysgol fy mab a gweld plant yn symud i gartrefi ofal maeth wedi cadarnhau’r syniad i mi mewn gwirionedd ac roeddwn i’n fwy penderfynol nag erioed o ddod yn ofalydd, roeddwn i’n gwybod bod gen i gymaint o gariad a sefydlogrwydd i’w gynnig.

Pan roedd gen i ystafell sbâr, es i at asiantaeth faethu breifat yn gyntaf oherwydd roeddwn i’n meddwl na fyddai modd i mi faethu gyda’r Cyngor pe bawn i’n rhiant sengl sy’n gweithio. Ychydig wythnosau i mewn i’r broses, roeddwn i’n teimlo ychydig fel rhif yn y system i’r asiantaeth, yna es i at y Cyngor a dywedon nhw wrthyf nad oedd gweithio yn broblem, roeddwn i wrth fy modd!

Ar ôl ychydig fisoedd yn mynd trwy’r broses gymeradwyo roeddwn i’n barod ar gyfer fy lleoliad cyntaf. Roeddwn i’n poeni ychydig am sut y byddai’n effeithio ar fy mherthynas â Shay, gan mai dim ond y ddau ohonom oedd wedi bod erioed, ond gallaf ddweud roedd e wir yn anhygoel o’r diwrnod cyntaf.

Roedd yn fwy gwobrwyol nag y gallwn i erioed fod wedi’i ddychmygu, mae gen i rwydwaith cymorth gwych gyda fy Mam, fy nith a fy ffrind, roeddwn i’n gwybod fy mod i’n gwneud y peth iawn. Dyna pryd y penderfynais nid yn unig i gynilo ar gyfer tŷ 4 ystafell wely ond ymgymryd â’r her o ddysgu sut i yrru.

Ar ôl symud a phasio fy mhrawf roedd gen i ystafell sbâr arall ac roeddwn i’n barod i ddechrau fy ngyrfa amser llawn fel gofalydd maeth. Roedd yn gam enfawr i gymryd y rôl yn llawn amser ond mae’r hyfforddiant y mae Caerffili yn ei ddarparu wedi fy helpu’n fawr.

Mae wedi bod yn anodd ar adegau, ond rydw i’n cael llawer o gymorth gan fy nheulu a’r tîm maethu, rydw i wedi meithrin perthynas wych gyda fy ngweithiwr cyswllt, mae hi wedi bod yn anhygoel.

Mae’n rhaid i mi fod yn onest nid swydd yn unig ydyw, mae’n alwedigaeth i mi a dydw i ddim ond yn difaru na wnes i hyn yn gynt.

Fy ngham nesaf yw cymryd rhan yn y rhaglen fentora Gofalyddion Maeth a dechrau helpu eraill sy’n cychwyn ar eu taith a rhannu fy mhrofiad gyda nhw. ”

Os ydych chi wedi’ch ysbrydoli gan stori Sharon ac eisiau dysgu rhagor am ddod yn Ofalydd Maeth, cysyslltwch â ni neu anfonwch neges destun FOSTER i 78866.