Mae gennym nifer o ofalyddion yn byw ledled y fwrdeistref sirol ac mae gan bawb brofiadau a sgiliau amrywiol. Mae ganddynt gefndiroedd gwahanol ac maent wedi penderfynu bod yn ofalyddion maeth am amrywiaeth o resymau. Dyma ddwy enghraifft sy’n dangos pam y dewisodd pobl fod yn ofalyddion maeth.

Toby a Jill

Mae Toby a Jill yn eu pumdegau hwyr ac fe ddechreon nhw faethu ddeunaw mis yn ôl. Mae Jill yn gweithio shifftiau yn llawn amser ac mae Toby yn aros gartref gan ei fod wedi’i wneud yn ddi-waith ddwy flynedd yn ôl. Mae eu plant sydd bellach yn oedolion wedi ‘gadael y nyth’ – mae un wedi mynd i’r brifysgol a’r llall wedi mynd i weithio dramor, gan adael cartref gwag. Roedd Toby a Jill wedi mwynhau blynyddoedd ‘diddorol’ glasoed eu plant nhw eu hunain ac arweiniodd hyn at yr ‘antur’ o faethu pobl ifanc yn eu harddegau. Mae Toby a Jill yn maethu dau frawd 13 a 15 oed ar hyn o bryd.

‘Er ei bod yn ddyddiau cynnar, byddem yn argymell maethu. Mae’r lefel uchel o gymorth rydym wedi ei derbyn – o’r cyfnod asesu i’r gymeradwyaeth a thu hwnt wedi creu argraff fawr arnom. Cawsom ein cymeradwyo ar gyfer plant 0-18 oed ond mae diddordeb penodol gennym mewn pobl ifanc yn eu harddegau oherwydd rydym am roi’r gefnogaeth a’r ddealltwriaeth sydd ei hangen arnynt yn ystod y cam anodd hwn yn eu bywydau gan roi’r sgiliau bywyd sydd eu hangen arnynt cyn iddynt fentro i’r byd fel oedolion ifanc pan fyddan nhw’n barod. Rydym yn cael dyddiau da a dyddiau drwg, ond rydym yn gwybod ein bod wedi gwneud y penderfyniad cywir. Rydym yn gobeithio ein bod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd un plentyn o leiaf, ac yn gyfnewid am hyn, mae gennym deulu estynedig anhygoel’.


Louise a Katy

Mae Louise a Katy yn gwpwl o’r un rhyw ac maen nhw wedi bod yn maethu ers pum mlynedd. Mae’r ddwy yn gweithio’n llawn amser felly ar hyn o bryd maen nhw’n cynnig gofal seibiant ar benwythnosau ond oherwydd y bydd gyrfa Louise yn newid cyn bo hir yn ogystal â’r profiadau cadarnhaol maen nhw wedi’u cael yn ystod y pum mlynedd o faethu, byddant yn ymestyn eu lleoliadau maethu i leoliadau byr dymor a hir dymor.

‘Roeddem yn nerfus iawn ar y dechrau, hyd yn oed i holi am faethu, oherwydd ein rhywioldeb, ond yn fuan iawn daethom i wybod nad oedd angen poeni. Mae’r gweithwyr cymdeithasol o’r tîm maethu a’r timau gofal plant wedi bod yn gefnogol iawn ac nid yw’r plant sydd wedi dod atom wedi gwneud unrhyw sylwadau am y ffaith ein bod o’r un rhyw. Roeddem hefyd yn poeni am fod yn deulu maeth oherwydd roedd fy merch wedi arfer â bod yr unig blentyn ac ni fu’n rhaid iddi ein rhannu ni gyda neb arall. Ond rydym nawr yn teimlo ei bod wedi cael budd mawr o gael cwmni plant eraill. Rydym i gyd yn edrych mlaen at gam nesaf ein gyrfa maethu a chroesawu mwy o blant i’n cartref a’n teulu.’