Pwy sy’n gallu maethu?

Chi! Os oes gennych ofod yn eich cartref ac amser yn eich bywyd, gallwch chi ein helpu ni i ofalu am blentyn. Does dim uchafswm oedran ond mae’n rhaid i chi fod dros 21 oed i fod yn ofalydd maeth.

Gallwch:

 • fod yn ddyn neu’n fenyw
 • fod yn sengl, wedi ysgaru, yn weddw neu’n byw gyda phartner
 • fod yn berchen ar eich cartref neu’n rhentu
 • fod ag anabledd
 • fod mewn gwaith, yn ddi-waith neu wedi ymddeol
 • fod yn heterorywiol, hoyw, lesbiaidd, traws, deurywiol – does dim ots
 • fod â’ch plant chi eich hun, llys-blant neu gallwch fod yn ddi-blant

Mae’r plant sydd angen gofalyddion maeth i gyd yn wahanol iawn. Mae hyn yn golygu bod angen llawer o wahanol fathau o ofalyddion maeth i ofalu amdanynt.

Mae gofalyddion maeth i gyd yn rhannu’r rhinweddau hyn:

 • Maen nhw i gyd yn caru plant!
 • Maen nhw’n gweithio’n dda fel rhan o dîm
 • Maen nhw’n garedig, yn llawn dealltwriaeth ac yn amyneddgar
 • Mae llawer o egni ganddynt a synnwyr digrifwch gwych
 • Dydyn nhw ddim yn rhoi’r gorau iddi’n hawdd pan fydd pethau’n mynd yn anodd

Cysylltwch â ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael mwy o wybodaeth am faethu cysylltwch â’r Tîm Maethu neu galwch heibio i’n gweld unrhyw bryd! Fel arall efallai hoffech chi lenwi’r ffurflen yma ac fe wnawn ni gysylltu gyda chi.

Express an interest form >

Ein horiau agor yw:
Dydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm a
Dydd Gwener 8.30am i 4.30pm.

Eisoes yn ofalydd maeth?

Ydych chi eisoes yn ofalydd maeth? Amser am newid…….?

Gall pob gofalydd maeth ddewis gyda phwy maen nhw’n gweithio ac felly os ydych eisoes yn ofalydd mae hawl gennych i faethu ar ein cyfer ni. Mae Protocol Trosglwyddo gofalyddion y Rhwydweithiau Maethu yn cwmpasu hyn.

Mae trosglwyddo i Gaerffili yn haws nag y byddech yn meddwl! Cysylltwch â ni os hoffech drafod maethu i ni.