Maethu therapiwtig:

Myst Brochure Caerphilly

Mae MyST yn wasanaeth arbenigol sy’n dod â gweithwyr proffesiynol ynghyd o feysydd Gwasanaethau Cymdeithasol, Addysg ac Iechyd. Rydym yn gwybod bod pob teulu’n wahanol, ac rydym yn teilwra ein dull i bob un ohonynt. Rydym yn defnyddio ‘dull teulu cyfan’, ac yn datblygu perthynas sy’n gweithio ar gyfer anghenion unigol pob aelod o’r teulu a’r plentyn, gan ofalu ein bod yn gwrando ar anghenion pawb, a’u gwerthfawrogi.

Mae gofalwyr maeth yn cael eu recriwtio a’u hyfforddi’n arbennig, ac maen nhw’n cael eu gweld fel rhan o’r tîm therapiwtig. Perthynas y gofalwr maeth therapiwtig gyda’r person ifanc yw’r sbardun allweddol ar gyfer newid.

Rhinweddau a gwerthoedd gofalwr maeth therapiwtig:

 • Ymroddiad i’r rôl sy’n cynnwys buddsoddiad sylweddol o ran amser, ac ar lefel gorfforol ac emosiynol
 • Llawer o wydnwch a goddefgarwch
 • Gallu goddef risgiau
 • Gallu canfod nodweddion cadarnhaol yn y bobl ifanc
 • Bod yn dosturiol
 • Credu y gall pobl ifanc newid, os rhoddir yr amodau cywir iddynt
 • Bod yn fodlon derbyn eu teimladau heriol eu hunain a’r person ifanc, a gallu gweithio gyda nhw, sy’n galw am fod yn agored
 • Gallu cydymdeimlo a bod yn gefn i’r person ifanc
 • Gallu cymryd rhan yn y tymor hir
 • Yn fodlon rhoi cynnig ar bethau newydd
 • Bod yn agored i help a chymorth
 • Gweithio fel rhan o dîm a gwerthfawrogi safbwyntiau pobl eraill, gan ddatblygu eich gwybodaeth therapiwtig eich hun (gan ddysgu oddi wrth eich gilydd)

‘Hanfod’ yr hyn y mae gofalwr maeth therapiwtig yn ei wneud:

 • Ymrwymo i’r broses therapiwtig a deall pwysigrwydd perthnasoedd fel sbardun ar gyfer newid
 • Gwybodaeth am y modelau clinigol
 • Gallu gweithio gyda’r bobl ifanc mwyaf heriol
 • Llawer o gyswllt â’r system, er enghraifft mynychu cyfarfodydd parhaus
 • Gallu gweithio gyda llawer o wahanol weithwyr proffesiynol a theuluoedd biolegol

MyST:

Cafodd MyST (a elwid yn flaenorol yn MIST; Multidisciplinary Intervention Service Torfaen) ei sefydlu yn 2004 yn wreiddiol i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr therapiwtig yn Nhorfaen ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal (rhwng 5 a 21 oed) a’u systemau cysylltiedig (e.e. timau Gwaith Cymdeithasol Awdurdodau Lleol, darparwyr addysg, gofalwyr maeth, teuluoedd biolegol, darparwyr gofal iechyd, gwasanaethau eraill y trydydd sector ac ati). Ers hynny, datblygwyd gwasanaethau MyST yn rhai o fwrdeistrefi Gwent, sef Caerffili (sefydlwyd yn 2017) a Blaenau-Gwent/Sir Fynwy (sefydlwyd yn 2019).

Caerffili MyST i ariannu ar y Gwasanaethau Cymdeithasol, a’r dangosyddion perfformiad allweddol yw;

 1. Gostwng nifer y bobl ifanc mewn gofal preswyl;
 2. Cynyddu cyfranogiad mewn addysg/hyfforddiant;
 3. Gwella sefydlogrwydd lleoliadau;
 4. Gwella iechyd meddwl pobl ifanc

Prif swyddogaeth MyST yw darparu dewis amgen cymunedol a theuluol yn lle gofal preswyl i bobl ifanc sydd ag anghenion iechyd meddwl cymhleth. Mae’r dystiolaeth yn amlygu bod sawl ffactor rhyng-gysylltiedig yn cyfrannu at fregusrwydd plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol, gan gynnwys profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, tlodi ac amharu ar ofal. Mae MyST yn wasanaeth iechyd meddwl arbenigol, ac mae ein gwaith yn defnyddio dulliau seicolegol amrywiol dros ben, gyda fformiwleiddio seicolegol wrth wraidd ein hymarfer. Rydym hefyd yn defnyddio theori seicolegol i lywio ein fformiwleiddiadau, a rhai enghreifftiau o’r rhain yw: theori ymlyniad (DDP a thera-chwarae), datblygiad plant, theori systemig, dysgu cymdeithasol a dulliau sy’n canolbwyntio ar y person dyneiddiol. Trwy ddarparu cymorth cynhwysfawr therapiwtig i’r bobl ifanc a’r systemau sy’n gysylltiedig â phobl ifanc, nod MyST yw cael effaith gadarnhaol ar wydnwch y bobl ifanc a’r rhwydweithiau o oedolion sydd o’u cwmpas.

Mae’r timau’n cynnwys dau arweinydd (Rheolwr Ymarfer Therapiwtig a Seicolegydd Clinigol), tri Phrif Ymarferydd Therapiwtig a dau Ymarferydd Pobl Ifanc. Mae’r gwasanaeth yn manteisio ar sawl model a dull therapiwtig i ymgysylltu â phobl ifanc a’r bobl yn eu systemau, rhoi cymorth i ddatblygu sgiliau a gwydnwch; mae’r rhain yn cynnwys dulliau systemig ac egwyddorion theori ymlyniad fel rhan greiddiol o’r gwasanaeth. Mae’r Ymarferwyr Pobl Ifanc yn arwain wrth sefydlu perthynas gyda’r person ifanc sy’n cael ei atgyfeirio, ac yn canolbwyntio ar ddarparu gweithgareddau i’w hymgysylltu â’r gwasanaeth a chreu man diogel i sbarduno ymyriadau therapiwtig. Mae’r Prif Ymarferwyr Therapiwtig yn cydweithio’n agos â’r Ymarferwyr Pobl Ifanc trwy ganolbwyntio ar weithio gyda’r rhwydwaith cyfan o oedolion sy’n amgylchynu’r person ifanc, fel teuluoedd biolegol, teuluoedd maeth, addysg, iechyd, gwasanaethau cymdeithasol ac ati, sy’n esbonio’r ddarpariaeth therapiwtig ‘gynhwysfawr’. Darperir goruchwyliaeth bob wythnos/pythefnos i ofalwyr maeth a fydd hefyd yn elwa ar gyfleoedd hyfforddiant i ddysgu a datblygu sgiliau, strategaethau a dealltwriaeth.  Gall gofalwyr maeth therapiwtig hefyd gael mynediad i gymorth Ar Alw 24/7 gan MyST, sy’n darparu cymorth unigoledig.

Gallwch weld rhagor o fanylion am y gwasanaeth MyST ar y ddolen ganlynol; Astudiaeth Canolfan Treialon Ymchwil a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd

https://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/studies-and-trials/view/mist

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0006/1264902/Centre-For-Trials-Research-Cardiff-University-MIST-Report.pdf

Cynhaliwyd yr ymchwil yn 2017, ac roedd yn cynnwys cyfres o arsylwadau ar weithgareddau MIST a data o gyfweliadau gan staff, pobl ifanc a gofalwyr maeth. Gall hyn roi syniad o ganlyniadau’r gwasanaeth.

Mae MyST yng Nghaerffili yn cynnal arolwg blynyddol i bobl ifanc, i ddysgu mwy am sut mae pobl ifanc yn gwneud synnwyr o’r gwasanaeth y mae MyST yn ei ddarparu. Rhai o’r dyfyniadau a gododd o arolwg 2019 oedd:

“Mae MyST wedi gwneud pethau’n fwy cadarnhaol, ac wedi rhoi hyder i fi.”

“Helpodd fi i reoli newid.”

“Cael ffôn, gallu siarad â fy nheulu a gofalwyr blaenorol.”

“Bod mewn cartref maeth yn hytrach na chartref preswyl”

“Mae MyST wedi fy helpu i reoli fy emosiynau.”

“Help i’m lleoli.”

“Mwy o bobl i siarad â nhw”

“Gallu gwneud penderfyniadau da (help o’r lleoliad)”

“Maen nhw’n deall fy ymddygiad ac maen nhw’n gwrando ar beth sydd gennyf i’w ddweud.”

“Rwy’n ystyried MyST yn ail gartref.”

Mae rhagor o wybodaeth yn cael ei chasglu trwy sesiynau ymgynghori a hyfforddi y mae MyST yn eu darparu i’r systemau ehangach, ac mae’r adborth o weithgareddau o’r fath yn cynnwys:

“cyfeillgar a defnyddiol iawn”

“cefais gyngor ac arweiniad defnyddiol a diddorol iawn”

“ystyriol iawn, ac wedi’i esbonio’n dda”

“defnyddiol iawn, a galluogodd fi i fyfyrio”

“man diogel a chynhyrchiol i archwilio problemau, ac amser i fyfyrio”

“staff croesawgar a gwybodus, cyfeillgar gyda gwybodaeth ragorol”

“dealltwriaeth dda o blant mewn argyfwng, a’r cyfraniad therapiwtig”

“wedi trafod strategaethau buddiol iawn” 

“roedd deall sut mae trawma’n effeithio ar yr ymennydd yn ddiddorol, a’i effaith ar ymddygiad a sgiliau echddygol bras”