Hannah a Sarah

Mae Hannah a Sarah yn chwiorydd sydd wedi cael eu maethu er 2006. Maent mewn gofal maeth tymor hir gyda’i gilydd ond oherwydd eu hymddygiad heriol, maent angen seibiant penwythnos bob mis. Maent yn defnyddio iaith fudr, gallant fod yn ddinistriol i eitemau cartref – er enghraifft cau drysau yn glep – a gallant gam-drin yn eiriol. Mae eu lleoliad tymor hir wedi dod yn eithaf anodd a’r gobaith yw y gall seibiant parhaus helpu i gynnal y lleoliad. Yn y gorffennol, mae seibiant wedi bod yn llwyddiannus iawn ac wedi rhoi cyfle i’r plant a’r gofalyddion maeth “ail-wefru eu batris”.


Dwayne

Mae Dwayne yn 14 oed ac wedi bod yn derbyn gofal ers mis Mehefin 2009 ac mae mewn lleoliad tymor hir. Mae gan Dwayne anawsterau dysgu ac mae’n gweithredu ar lefel plentyn 8 oed. Mae Dwayne yn berson ifanc hoffus a serchog ond mae wedi ei chael hi’n anodd iawn cael ei wahanu oddi wrth ei deulu. Mae’n gallu bod yn anodd i Dwayne wneud ffrindiau ei oedran ei hun oherwydd ei fod yn gweithredu ar lefel iau. Mae Dwayne hefyd yn ei chael hi’n anodd mynegi ei emosiynau a gall droi at ymddygiad ymosodol ac ymladd er mwyn datrys anghydfodau gyda’i gyfoedion, ac yn ddiweddar, bu’n ymladd dro neu ddau. Gall cyfyngiadau Dwayne beri rhwystredigaeth i’w ofalyddion maeth a theimlir y byddai parhau i gynnig cyfnodau o seibiant iddynt yn eu helpu i barhau i ofalu am Dwayne.


Joanna

Mae Joanna yn 14 oed ac wedi cael ei maethu ers iddo fod yn 6 oed. Mae gan Joanna anawsterau emosiynol ac mae hefyd wedi cael diagnosis o Bwlimia. Gall Joanna fod yn ystyfnig, mae’n ei chael hi’n anodd cadw perthnasoedd a hefyd mae’n dianc o’r ysgol. Y gobaith yw, gyda chyfnodau o seibiant, y bydd Joanna yn gallu aros yn ei lleoliad.


Maethu plant hŷn

Roedd Emma a’i gŵr, Jack, yn maethu plant dan 5 oed ac wedi gwneud hynny er 2004. Fodd bynnag, y llynedd, gofynnwyd iddynt faethu merch yn ei harddegau, Leanne. Roedd ofn ar Emma a Jack i ddechrau ond roeddent yn deall y byddai llawer o gefnogaeth ar gael iddynt pe bai pethau’n dod yn anodd. Mewn sawl ffordd, mae’r lleoliad hwn wedi bod yn llawer haws i Emma a Jack na gofalu am blentyn iau. Mewn rhai ffyrdd, mae pobl ifanc yn eu harddegau yn llai dibynnol a gall fod elfen o “drafod a rhesymoli gyda nhw”. Maent hefyd wedi mwynhau gwylio Leaane yn datblygu ei sgiliau annibyniaeth ac yn adeiladu cylch newydd o ffrindiau.

Darllen mwy astudiaethau achos Maethu >