Os byddwch yn cysylltu â’r tîm maethu i fynegi diddordeb mewn bod yn ofalydd maeth, byddwn yn anfon pecyn gwybodaeth atoch chi.

Yn dilyn yr ymholiad cyntaf hwn, gallwn grynhoi’r broses o fod yn ofalydd maeth i bedwar cam: –

Cam 1

O fewn pum niwrnod bydd gweithiwr cymdeithasol o’r tîm maethu yn eich ffonio chi – bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ddarllen drwy’r pecyn gwybodaeth. Fodd bynnag, wrth i chi ddarllen y wybodaeth, mae croeso i chi ein ffonio ni i drafod unrhyw beth cyn hynny. Os oes gennych gwestiynau o gwbl am y wybodaeth rydych wedi ei derbyn, mae croeso i chi holi’r gweithiwr cymdeithasol sy’n eich ffonio. Os ydych yn hapus i barhau, bydd y gweithiwr cymdeithasol yn gwneud apwyntiad i ddod i ymweld â chi yn eich cartref i drafod maethu gyda chi ymhellach. Mae’n rhaid i ni flaenoriaethu’r ymweliadau hyn a byddwn yn rhoi blaenoriaeth i’r ymgeiswyr sy’n gallu edrych ar ôl plant dros ddeg oed.

Cam 2

Byddwch yn cael gwahoddiad i fynd ar gwrs paratoi o’r enw ‘Sgiliau ar gyfer Maethu’. Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnal dros bedwar sesiwn ar ddau ddydd Sadwrn a dwy nos Fawrth ar ôl ei gilydd. Mae’r cwrs yn cynnig llawer mwy o wybodaeth am faethu. Mae gofalyddion maeth a rhai plant sydd wedi cael eu maethu hefyd yn dod a bydd cyfle gennych i siarad â nhw ac i holi cwestiynau. Dyma’r cam cyntaf o’r ‘broses asesu’.

Cam 3

Byddwch yn cael eich asesydd penodol eich hun a fydd yn parhau’r broses asesu gyda chi. Mae’r broses gyfan hon yn cymryd tua 4-6 mis i’w chwblhau ar gyfartaledd. Efallai eich bod o’r farn bod hwn yn gyfnod hir, ond mae’n bwysig iawn eich bod yn gwneud yn siŵr mai maethu yw’r peth cywir i chi a’ch teulu. Ac mae’n rhaid i ni fod yn siŵr ein bod wedi eich paratoi chi ar gyfer yr adeg pan fydd eich plentyn maeth cyntaf yn cyrraedd. Bydd yr asesiad yn cwmpasu pethau fel yr hyn y mae’r cyngor yn ei ddisgwyl gennych fel gofalydd maeth, pa sgiliau sydd gennych yn barod i’ch galluogi chi i fod yn ofalydd maeth, rhywbeth am eich teulu a pha hyfforddiant a allai fod ei angen arnoch i’ch helpu.

Cam 4

Bydd yr asesydd yn rhoi’r holl wybodaeth y bydd wedi’i chasglu mewn adroddiad. Bydd cyfle gennych i weld yr adroddiad hwn a bydd cyfle gennych i ychwanegu sylwadau os hoffech wneud hynny. Caiff hyn ei gyflwyno i’r Panel Maethu a byddwch chi’n cael gwahoddiad i fod yn bresennol hefyd.