Efallai nad ydych yn sylweddoli ond mae nifer o wahanol ffyrdd y gallech helpu i ofalu am blant. Mae mathau gwahanol o faethu yn addas i fathau gwahanol o bobl. Gobeithio bod yna fath o faethu sy’n addas i chi a’ch teulu.

Lleoliadau tymor byr

Mae angen lleoliadau tymor byr pan fydd problemau bach neu salwch yn y teulu. Y nod yw cael y plentyn adre cyn gynted â phosibl ac yn y cyfamser, cynnig cartref sefydlog i’r plentyn fyw ynddo tra ein bod yn gweithio gyda’r teulu i ddatrys unrhyw broblemau.

Lleoliadau tymor hir

Yn gyffredinol, mae’r lleoliadau hyn ar gyfer plant hŷn sydd angen cartref i ffwrdd o’r teulu genedigol oherwydd problemau hir dymor. Yn aml bydd angen arweiniad a chefnogaeth ar y bobl ifanc hyn mewn cartref llawn gofal, dealltwriaeth a chariad a bwriad lleoliadau tymor hir yw cynnig sefydlogrwydd a diogelwch.

Gofal seibiant

Efallai bydd angen gofal seibiant i helpu teuluoedd sy’n wynebu anawsterau, gan ddarparu seibiant i’r rhieni ac i’r plant. Yn aml bydd y seibiannau hyn dros benwythnosau neu yn ystod y gwyliau. Mae hyn yn cael ei ddefnyddio i gynnig seibiant i ofalyddion maeth llawn amser hefyd.

Lleoliadau brys

Efallai bydd angen lleoliadau brys pan fydd rhiant yn gorfod mynd i’r ysbyty neu os bydd plentyn wedi’i adael ar ei ben ei hun ac nid oes modd dod o hyd i berthnasau. Byddwn fel arfer yn gofyn i ofalyddion maeth profiadol fod wrth gefn ar gyfer lleoliad brys.

Llety â chymorth

Mae nifer o bobl ifanc sy’n gadael y system gofal neu sy’n methu ag aros rhagor yn y cartref yn 16 neu’n 17 oed. Mae eu profiadau a’r anawsterau maen nhw’n eu hwynebu yn golygu nad ydyn nhw’n barod i ymdopi ar eu pennau’u hunain yn aml. Nod y cynllun yw pontio’r bwlch hwnnw i fyw’n annibynnol.

Seibiannau byr

Mae’r cynllun seibiannau byr yn recriwtio, asesu, cefnogi ac yn hyfforddi gofalyddion maeth er mwyn edrych ar ôl plentyn ag anableddau yn rheolaidd er mwyn darparu seibiant i’r plentyn ac i’r teulu. Gallant fod yn seibiannau dros nos, ar benwythnosau neu am gyfnodau hwy.

Mae partneriaeth gyda’r rhieni yn allweddol i lwyddiant y gwasanaeth hwn – gan ddatblygu perthynas waith effeithiol rhwng y gofalydd maeth a’r teulu. Mae’r gwasanaeth hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio i gynnig seibiant i ofalyddion maeth llawn amser sy’n gofalu am blant ag anableddau.

Rhiant a phlentyn

Mae trefniadau rhieni a phlant gyda gofalyddion maeth yn tyfu’n gyflym. Gall gofalydd maeth ddarparu amgylchedd teuluol o gymorth a magwraeth i riant ifanc a’i blentyn. Gall wneud y gwahaniaeth rhwng rhiant yn gallu datblygu’r sgiliau, yr wybodaeth a’r hyder i rianta ei blentyn ei hunan yn llwyddiannus, a’i blentyn yn dod i mewn i’r system ofal.